93 268 26 31 ·
Pla de control de residus
UE, Xina i Canadà
Pla de Residus UE

El Pla de Residus en carns UE SOLISSA és en un pla de mostreig realitzat a les empreses integrants, escorxadors o sales d’especejament, consistent en un mínim de 12 mostres anuals, repartides en una mostra mensual. Aquestes analítiques s’han definit d’acord a la normativa de la Unió Europea en aquesta matèria: Reglament 37/2010.

En aquest Reglament 37/2010 s’estableixen, per a les diferents substàncies, el residu marcador, l’espècie animal, els límits i els teixits diana. La presa de mostres i les anàlisis han de ser conformes al Reglament.

Destinataris Pla UE

Els destinataris d’aquest servei són empreses del sector carni porcí, boví, oví, caprí i equí (escorxadors i sales de desfer), que volen complir amb la revisió del Pla de Residus establert a la normativa de la Unió Europea.

Mètode Pla UE

Totes les preses de mostres així com els resultats de les analítiques, a més de ser enviades a cadascun dels clients, són incorporades a una base de dades pròpia. Així doncs, el sector, i concretament les empreses que formen part del pla, disposen d’una informació àmplia i de gran valor sobre quina és la situació del sector en conjunt.
Presentació del Pla de Residus UE + R.P. Xina i Canadà

L’actual volum de exportacions fa necessari que les empreses exportadores s’adaptin i compleixin amb els requisits dels països tercers. El pla de residus contempla els requisits i límits que marquen les normes de la R. Rep. Popular de la Xina i Canadà. Aquesta adaptació del pla analític està destinada a les empreses del sector carni porcí (escorxadors, sales de desfer i indústries càrnies), autoritzades per a la Rep. Popular de la Xina i a les exportadores de carn fresca a Canadà.

SOLISSA ofereix un servei integral per a l’anàlisi de Residus per complir amb les 3 normatives de la manera més estricta: els requisits de límits màxims de residus (LMR) de la Unió Europea (RD 1749/1998, Reglament 370/2010 i Reglament 470/2009); els requisits fisicoquímics per a l’exportació de carn i productes carnis a la Xina (Protocol de pla de control analític de despulles comestibles, estómacs, tripes i potes per a l’exportació a la R.P. de la Xina) i la legislació de residus i medicaments veterinaris aplicables a la exportació de carn de porcí i productes carnis a Canadà.

Mètode Pla UE + Xina + Canadà

Recollida de 13 mostres amb una planificació anual dels diferents grups de residus amb les matrius i límits més estrictes per al compliment de les normatives dels diferents països.

Per rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a: serveis@solissa.es