93 268 26 31 ·
Implantació d'autocontrols, prerequisits, APPCC i Auditoria Sanitària
Assessorament en qualitat i seguretat alimentària per a la Indústria càrnia
Revisió i actualització APPCC i prerequisits d'higiene

Per garantir i millorar de forma contínua la seguretat dels aliments, és essencial la instauració d’un sistema d’autocontrol dins les empreses del sector carni.

Tal com es defineix a la normativa europea, les empreses alimentàries han de complir una sèrie de requisits generals i específics en relació a la higiene, i caldrà per tant, aplicar un procediment documentat basat en els principis de l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC), per garantir la seguretat del productes carnis.

SOLISSA ofereix el servei d’assessorament continu en matèria de Seguretat Alimentària per a la revisió i verificació del compliment de la legislació europea, basat en un assessorament amb visites enfocades a la comprovació de la correcta aplicació dels diferents requisits necessaris per a la implantació d’un sistema de control de l’APPCC.

Què inclou?

 • Redacció, implantació i verificació del sistema APPCC.
 • Elaboració i revisió de les fitxes específiques de producte.
 • Elaboració diagrama de flux (representació esquemàtica de les diferents fases de processat dins l’empresa).
 • Anàlisi dels possibles perills i determinació de les mesures preventives pertinents.
 • Definició dels límits crítics i possibles mesures correctores.

Prerequisits:

 • Pla neteja i desinfecció
 • Pla control de plagues
 • Pla control de l’aigua
 • Pla formació personal
 • Pla traçabilitat
 • Pla homologació proveïdors
 • Pla al·lèrgens
 • Pla manteniment
 • Food defense
 • PNCH
Per què fer una auditoria sanitària?

Amb l’auditoria sanitària es verifica el compliment de la documentació i de les instal·lacions de la normativa europea (Paquet d’higiene). La finalitat és comprovar que les empreses estan implementant adequadament els requisits que s’estableixen segons el Sistema d’Autocontrol, en matèria de seguretat alimentària.

El nostre equip

La visió dels nostres tècnics especialitzats en la indústria càrnia permet detectar possibles no conformitats i carències, que poden comportar desviacions greus en matèria de seguretat alimentària, i alhora, permet definir possibles solucions o millores.

Què inclou l’auditoria de SOLISSA?

 • Revisió de l’APPCC
 • Revisió dels prerequisits
 • Visita instal·lacions
 • Revisió registres
 • Informe amb les No-conformitats detectades

Servei d’assessorament continu

Addicionalment, SOLISSA ofereix el servei d’assessorament continu en matèria de Seguretat Alimentària per a la revisió i verificació del compliment de la legislació europea basat en un assessorament amb visites periòdiques enfocades a la comprovació de la correcta aplicació dels diferents requisits necessaris per a la implantació d’un sistema de control de l'APPCC.

Per rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a:
serveis@solissa.es