93 268 26 31 ·
Pla de control de salmonel·la (PSP)
Programa de prevenció de salmonel·la en carns porcines
La prevenció de salmonel·la en carns porcines

D'acord amb estudis recents, el control de la prevalença de Salmonel·la en la producció porcina és important bàsicament per tres motius. En primer lloc, per la gran importància de la salmonel·losi com a zoonosi causant de toxiinfecció alimentària i la rellevància del seu control en els plans de salut pública en països desenvolupats.

En segon lloc, per l'augment de protagonisme dels atributs de seguretat alimentària com a fets diferencials en el comerç internacional. I finalment, pels seus efectes sobre la sanitat animal i repercussions econòmiques en sistemes de producció porcina.
La certificació PSP

La salmonel·losi és una de les malalties de transmissió alimentària més comunes i àmpliament esteses. S'estima que afecta anualment a desenes de milions de persones de tot el món i és responsable d'aproximadament el 55% dels brots de malaltia de transmissió alimentària que s'identifiquen al nostre país.

La prevenció de la salmonel·la exigeix mesures de control en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la producció ramadera fins a l'elaboració, fabricació i preparació de prodcutes carnis.

La certificació PSP és una eina de control per a explotacions ramaderes i empreses productores de carn, i que té com a finalitat assegurar la qualitat i la seguretat alimentària dels productes carnis al mateix temps que ofereix més valor comercial a través d’una marca de garantia als consumidors internacionals.